enflogo

Sociale zaken geen bevoegdheid van EU

Sociale zaken geen bevoegdheid van EU

Schriftelijk ingediende vragen

Sociale zekerheid is geen bevoegdheid van de Europese Unie (art. 3, 4 en 5 VwEU). De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Koolmees, heeft aangegeven vaderschapsverlof te beschouwen als een aangelegenheid van de lidstaten. Desondanks is er door de Raad van Ministers besloten wetgeving over dit onderwerp op te gaan stellen.

Hierover de volgende vragen:
1. Op welke juridische grondslag en welk artikel/welke artikelen van het Verdrag baseert u de aanstaande wetgeving?
2. Deelt u onze mening dat sociale zekerheid zeker géén exclusieve bevoegdheid is van de Europese Unie, en subsidiariteit slechts van toepassing kan zijn indien lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau zelf de voorgenomen doelstelling niet kunnen verwezenlijken?
3. Kunt u motiveren waarom de lidstaten in algemene zin, en Nederland in het bijzonder, niet in staat zouden zijn om het vaderschapsverlof zelf te regelen en waarom er inbreuk zou moeten worden gemaakt op de nationale soevereiniteit van de lidstaten op dit gebied?