Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de voorstellen tot gedeeltelijke confiscatie van spaargelden in de eurozone

Ontwerpresolutie

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. verwijzend naar het voorstel dat door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd gedaan, in zijn "Fiscal Monitor" van oktober 2013, om een "eenmalige" belasting van 10% te heffen op alle spaarrekeningen in de eurozone;


B. overwegende dat het aanslaan van spaartegoeden overal in de eurozone leidt tot onvrede en wantrouwen bij spaarders;

C. overwegende dat dit wantrouwen een nadelig effect heeft op de economie;

D. overwegende dat het verwerpelijk is om spaargeld waar reeds belastingen op betaald werden, nogmaals te belasten;

E. overwegende dat het IMF de zaak nog verwerpelijker maakt door het "verleidelijk" te vinden dat een dergelijke belasting "kan worden geheven vooraleer mensen zich eraan kunnen onttrekken"(1);

1. verwerpt duidelijk en ondubbelzinnig het voorstel van het IMF om een belasting van 10% te heffen op spaartegoeden;

2. roept de Commissie en de Raad op om dit voorstel eveneens te veroordelen.

(1)
Fiscal Monitor, blz. 49.

 

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa